READING IS BETTER THAN WATCHING TV – BÀI MẪU IELTS WRITING TASK 2

Bài mẫu, kèm phân tích, dàn ý cho đề IELTS Writing Task 2 chủ đề Reading is better than watching TV. Đề bài:

People say that reading for pleasure helps people to develop imagination and better language skills than watch TV. To what extent do you agree or disagree?

ĐÁNH GIÁ – PHÂN TÍCH

Dạng bài: agree/disagree (đây là dạng bài tương đối phổ biến, nhưng có thể khiến người viết lạc đề nếu không cẩn thận)

Chủ đề lớn: media (đây là chủ đề thường gặp trong bài IELTS Writing Task 2) và reading (chủ đề không thường gặp)

Chủ đề nhỏ (giới hạn): imagination & language (sự tưởng tượng và ngôn ngữ)

Từ vựng: các từ vựng cần có để viết tốt bài này sẽ nằm trong các chủ đề về: media, reading, language (đây là dạng bài nhiều topic trong một bài)

PHÂN TÍCH BÀI

Đối với đề này, chúng ta chỉ cần chú ý các vấn đề sau

 • Bài viết phải có sự cân đối trong việc xem xét các idea liên quan tới cả Reading và watching TV. Một số bạn sẽ chỉ viết một vấn đề nên sẽ sai. Đây là điều người viết cần phải xử lý để tránh việc mất điểm trong Task Response.
 • Các idea phải có sự liên quan tới imagination và language skills.
 • Người viết cần phải nói rõ ràng quan điểm có đồng ý hay không đồng ý..

Một vài lỗi sai có thể gặp khi triển khai bài viết này:

 • Người viết chỉ viết về Reading hoặc Watching TV
 • Người viết về những lợi ích hay bất lợi của reading và watching TV nhưng không liên quan tới imagination hay language skills, ví dụ như: entertaining hay là convenience.
 • Người viết không nói rõ quan điểm mà chỉ đưa ra từ partly agree/ partly disagree khiến người đọc có thể không hiểu vấn đề.
 • Người viết nên trang bị cho bản thân kiến thức khi viết bài liên quan tới sự so sánh.

Trước khi đọc tiếp bài học ở bên dưới, bạn có thể đăng ký để nhận email hàng tuần của tôi. Tôi sẽ gửi bạn những nội dung, tips, hướng dẫn, kinh nghiệm giúp bạn học tiếng Anh và IELTS hiệu quả nhất nhé. Có rất nhiều tài liệu và bài học độc quyền tôi chỉ gửi qua email này thôi đấy. (Nếu bạn đã đăng ký, vui lòng bỏ qua nhé. Rất xin lỗi đã làm phiền bạn)

DÀN Ý BÀI SAMPLE IELTS WRITING TASK 2

Bài này có nhiều cách tiếp cận, có thể đồng ý hoặc không đồng ý.

Đây là dàn ý cho cách viết không đồng ý, tức là không cho rằng reading is better than watching TV. (Lưu ý, khi không đồng ý, người viết nên nói rõ ràng quan điểm của mình là gì)

MỞ BÀI

Mở bài cần đưa ra vấn đề của bài là reading for pleasure helps people to develop imagination and better language skills than watch TV và người viết nên đề cập ngay tới quan điểm của mình, và đề cập tới việc sẽ trình bày về lý do/luận điểm cho việc đồng ý hay không đồng ý.

Có thể tham khảo cách viết mở bài trong hướng dẫn chi tiết về mở bài cho Task 2.

THÂN BÀI

Phần thân bài thường sẽ gồm 2 đoạn và trong mỗi đoạn cần đưa nhiều main idea. Để nắm được cách sắp xếp ý và hướng phát triển cho dạng thân bài, xem hướng dẫn chi tiết về Thân bài trong IELTS Writing Task 2.

Thân bài 1 – Body 01

Đưa ra các idea về lợi ích của reading với imagination và language skills, cần chú ý phải viết xoay quanh 2 vấn đề này bởi thông tin này đã được đưa ra trong đề bài. Điều này rất quan trọng nếu không sẽ ảnh hưởng tới tiêu chí Task Response.

Thân bài 2 – Body 02

Đưa ra các idea về lợi ích của watching TV với imagination và language skills. Tuyệt đối không viết sang các vấn đề khác như convenience hay cheaper… Đây có thể là idea được đưa vào, nhưng nó chỉ là supporting idea để hỗ trợ cho các idea lớn nào đó, tuyệt đối không được coi nó là main idea.

KẾT BÀI cho BÀI SAMPLE IELTS WRITING TASK 2

Tóm tắt ý kiến của bài. Người viết nên tóm tắt lại một phần nào đó thông tin trong thân bài chứ không chỉ tóm tắt lại mở bài để tránh việc bị lỗi repetitive.

Chúng ta tiếp tục tới với phần Hướng dẫn viết bài và Bài viết mẫu – Sample Answer và Từ vựng chủ đề này nhé

CÁC KIẾN THỨC CẦN THIẾT ĐỂ viết bài Writing Task 2

Các kiến thức cần thiết và quan trọng để có thể viết một bài IELTS Writing Task 2, bạn có thể học tại đây Ultimate Guide for IELTS Writing Task 2. Lưu ý, trong quá trình học, hãy làm bài tập đầy đủ nhé.

 • Bạn cũng cần tham khảo các đề thi IELTS Writing thi thật trong các năm gần đây để nắm được xu hướng. Đề thi thật kèm đáp án các năm 2019 và 2020.
 • Nếu bạn cần hướng dẫn chi tiết hơn về việc tự luyện tập IELTS Writing, cũng như cần có giáo viên chữa bài chi tiết giúp bạn. Bạn có thể đăng ký khóa học IELTS Writing Online 1-1 để có thể bứt phá 0.5 chấm chỉ trong 02 tuần.
 • Với bạn sắp thi IELTS, có thể chọn mua bộ đề IELTS Mỳ Ăn Liền để có các đề thi dự đoán kèm đáp án nhé.

BÀI VIẾT MẪU 01 – SAMPLE IELTS WRITING TASK 2

People say that reading for pleasure helps people to develop imagination and better language skills than watch TV. To what extent do you agree or disagree?

Lưu ý: Bài viết được viết bởi học viên lớp IELTS Writing Online 1-1 đã đạt IELTS Writing 7.0 trở lên. Sau đó, được sửa bởi giáo viên trước khi được chấm và sửa lần nữa bởi cựu giám khảo (quy trình chung của lớp các lớp IELTS Online)

reading-is-better-than-watching-tv-sample-ielts-writing-task-2

Bạn có thể tập viết bài của bạn và comment ở dưới kèm theo email. Tôi sẽ gửi bài chữa và điểm số cho bài viết của bạn qua email cho bạn nhé.

Although it is believed that pleasure reading is a better way to improve imagination and linguistic skills, I think that learning through watching TV is as effective as reading.

Of course, reading for pleasure brings benefits to the readers. When reading, the readers have to use their creativeness to comprehend the concept and the context delivered in the book. For example, children reading fiction may need to visualise the event written in the book, therefore improving their imaginative thinking. Also, reading can enhance the language, especially in reading and writing. As a language teacher, I have seen students reading a text in their native or foreign languages and have questions about the vocabulary, sentence structure or grammar use. This has helped them better understand of grammatical and lexical usage.

Many people think that TV is not a good choice to enhance imagination and language ability because they might focus too much on commercial and entertaining programmes. However, they should realise the fact that other channels such as tourism or news inform audience and help them imagine the world around. Otherwise, those who want to improve their thinking and imaginative skills can watch many educational programmes as quiz shows. I think the matter is only watching appropriate programs. In terms of language skills, people can improve their listening and speaking skills as they can listen to the sound of the word and the use in spoken context with vivid images to illustrate the exact meaning.

In conclusion, reading is often recommended to improve language capabilities and imagination power for an individual, but the role of TV in the individual’s development of verbal abilities and imaginative thinking should not be underrated.

Vietnamese Translated Version

Mặc dù người ta tin rằng đọc sách là một cách tốt hơn để cải thiện trí tưởng tượng và kỹ năng ngôn ngữ, tôi nghĩ rằng học qua xem TV cũng hiệu quả như đọc.

Tất nhiên, đọc để giải trí mang lại lợi ích cho độc giả. Khi đọc, người đọc phải sử dụng khả năng sáng tạo của mình để hiểu khái niệm và bối cảnh được đưa ra trong cuốn sách. Ví dụ, trẻ em đọc tiểu thuyết có thể cần phải hình dung sự kiện được viết trong sách, do đó cải thiện tư duy tưởng tượng của chúng. Ngoài ra, đọc có thể cải thiện ngôn ngữ, đặc biệt là trong đọc và viết. Là một giáo viên ngôn ngữ, tôi đã thấy học sinh đọc một văn bản bằng tiếng mẹ đẻ hoặc tiếng nước ngoài và có câu hỏi về từ vựng, cấu trúc câu hoặc cách sử dụng ngữ pháp. Điều này đã giúp họ hiểu rõ hơn về cách sử dụng ngữ pháp và từ vựng.

Nhiều người nghĩ rằng TV không phải là một lựa chọn tốt để tăng cường trí tưởng tượng và khả năng ngôn ngữ vì họ có thể đã tập trung quá nhiều vào các chương trình thương mại và giải trí. Tuy nhiên, họ nên nhận ra một thực tế là các kênh khác như du lịch hoặc tin tức thông tin cho khán giả và giúp họ tưởng tượng ra thế giới xung quanh. Mặt khác, những người muốn cải thiện tư duy và kỹ năng tưởng tượng của họ có thể xem nhiều chương trình giáo dục như chương trình đố vui. Tôi nghĩ rằng vấn đề chỉ là xem các chương trình thích hợp. Về kỹ năng ngôn ngữ, mọi người có thể cải thiện kỹ năng nghe và nói vì họ có thể nghe âm thanh của từ và cách sử dụng trong ngữ cảnh nói với hình ảnh sống động để minh họa ý nghĩa chính xác.

Tóm lại, việc đọc thường được khuyến nghị để cải thiện khả năng ngôn ngữ và khả năng tưởng tượng cho một cá nhân, nhưng không nên đánh giá thấp vai trò của TV đối với sự phát triển cá nhân của các khả năng ngôn từ và tư duy tưởng tượng.

BÀI VIẾT 02 – SAMPLE ANSWER 02

It is believed that pleasure reading is a better way to improve imagination and linguistic skills than watching TV. I agree with this idea for some reasons.

Of course, reading for pleasure brings benefits to the readers. As a language teacher, I have seen students read a text in both their native and foreign languages and have questions about the vocabulary, sentence structure or grammar use. This has helped them better understand of grammatical and lexical usage, especially in reading and writing. Also, when reading, the readers have to use their creativeness to comprehend the concept and the context delivered in the book. For example, children reading fiction may need to visualise the event, therefore  improving their imaginative thinking.

Similarly, watching TV can enhance imagination and language ability. Viewers can improve their listening and speaking skills as they can listen to the sound of the word and how it is used in spoken context with vivid images to illustrate the exact meaning. In terms of imagination, many channels such as tourism or news inform viewers and help them imagine the world around. Otherwise, those who want to improve their thinking and imaginative skills can watch many educational programmes as quiz shows.

However, the reason why TV is not a good choice for learning such skills lies on the fact that it is more difficult to keep our attention on learning when watching TV than reading. Televisions focus on increasing ratings for the higher profit from advertising so that they often catch viewers’ attention on commercial or entertaining channels rather than educational ones.

In conclusion, although watching TV can improve language capabilities and imagination power for an individual, I think that reading is better and more effective than watching TV.

Vietnamese Translated Version

Người ta tin rằng đọc vì niềm vui là một cách tốt hơn để cải thiện trí tưởng tượng và kỹ năng ngôn ngữ hơn là xem tivi. Tôi đồng ý với ý tưởng này vì một số lý do.

Tất nhiên, đọc cho vui mang lại lợi ích cho độc giả. Là một giáo viên ngôn ngữ, tôi đã thấy học sinh đọc một văn bản bằng cả tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài và có câu hỏi về từ vựng, cấu trúc câu hoặc sử dụng ngữ pháp. Điều này đã giúp họ hiểu rõ hơn về cách sử dụng ngữ pháp và từ vựng, đặc biệt là trong việc đọc và viết. Ngoài ra, khi đọc, người đọc phải sử dụng khả năng sáng tạo của mình để hiểu khái niệm và bối cảnh được đưa ra trong cuốn sách. Ví dụ, trẻ em đọc tiểu thuyết có thể cần phải hình dung sự kiện, do đó cải thiện tư duy tưởng tượng của chúng.

Tương tự, xem TV có thể tăng cường trí tưởng tượng và khả năng ngôn ngữ. Người xem có thể cải thiện kỹ năng nghe và nói của họ khi họ có thể nghe âm thanh của từ và cách nó được sử dụng trong ngữ cảnh nói với hình ảnh sống động để minh họa ý nghĩa chính xác. Về trí tưởng tượng, nhiều kênh như du lịch hoặc tin tức thông tin cho người xem và giúp họ tưởng tượng ra thế giới xung quanh. Mặt khác, những người muốn cải thiện tư duy và kỹ năng tưởng tượng của họ có thể xem nhiều chương trình giáo dục như chương trình đố vui.

Tuy nhiên, lý do tại sao TV không phải là một lựa chọn tốt cho việc học các kỹ năng như vậy nằm ở thực tế là khó giữ sự chú ý của chúng ta vào việc học khi xem TV hơn là đọc. TV tập trung vào việc tăng xếp hạng để kiếm lợi nhuận cao hơn từ quảng cáo để họ thường thu hút người xem chú ý trên các kênh thương mại hoặc giải trí hơn là các kênh giáo dục.

Tóm lại, mặc dù xem TV có thể cải thiện khả năng ngôn ngữ và khả năng tưởng tượng cho một cá nhân, tôi nghĩ rằng đọc sách tốt hơn và hiệu quả hơn so với xem TV.

Đăng ký khóa học IELTS Online 4 kỹ năng để học IELTS Writing bài bản hơn nhé. Hoặc bạn có thể đăng ký khóa học IELTS Writing 1-1 để được chữa bài chi tiết.

USEFUL VOCABULARY – TỪ VỰNG

 • Reading for pleasure – pleasure reading: đọc để giải trí
 • improve imagination and linguistic skills – improve language capabilities and imagination power – development of verbal abilities and imaginative thinking – enhance imagination and language ability – improve thinking and imaginative skills: cải thiện trí tưởng tượng và kĩ năng ngôn ngữ
 • use creativeness: sử dụng trí tưởng tượng
 • comprehend the concept and the context: hiểu ý tưởng và bối cảnh
 • Visualise: hình ảnh hóa
 • imaginative thinking: trí tưởng tượng
 • native or foreign languages: tiếng mẹ đẻ hoặc tiếng nước ngoài
 • grammatical and lexical usage: sự sử dụng của ngữ pháp và từ vựng
 • commercial and entertaining programmes: các chương trình TV về thương mại quảng cáo và giải trí
 • Channels: kênh truyền hình
 • educational programmes: chương trình truyền hình giáo dục
 • quiz shows: game show đố vui
 • improve their listening and speaking skills: cải thiện kĩ năng nghe và nói
 • the sound of the word: cách phát âm
 • spoken context: ngữ cảnh giao tiếp
 • vivid images to illustrate the exact meaning: hình ảnh sống động để minh họa chính xác cho ý nghĩa

LƯU Ý!

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Mình rất mong bạn dành vài giây để đọc thông tin này nhé.

Lớp học tiếng Anh mất gốc Online English Boost sắp khai giảng giúp bạn lấy lại tự tin trước khi học IELTS, hãy nhanh tay đăng ký nhé.

Nếu bạn đang học IELTS Writing nhưng mãi chưa viết được bài hoàn chỉnh hoặc mãi chưa tăng điểm. Đó là do bạn không có người hướng dẫn chi tiết và không được chữa bài, hãy đăng ký khóa học IELTS Online Writing 1-1 với đặc trưng là tất cả bài viết đều được chữa chi tiết nhiều lần bởi giáo viên và cựu giám khảo, đã giúp tăng 0.5 chấm trong 2 tuần.

Nếu bạn đang gặp khó khăn khi bắt đầu việc học IELTS 4 kỹ năng đừng tự mò mẫm nữa. Để tiết kiệm thời gian và chi phí, bạn có thể đăng ký ngay khóa học IELTS Online Completion 4 kỹ năng để học từ cơ bản tới nâng cao, với chi phí thấp, có tương tác trực tiếp rất nhiều với giáo viên, đã giúp rất nhiều bạn đạt 6.5 – 8.0 chỉ với chi phí cực ít.

Nếu bạn đang luyện thi IELTS Speaking và Writing mà gặp khó khăn với từ vựng do quá nhiều chủ đề và quá nhiều từ vựng cần học. Nếu bạn không biết nên ôn Reading và Listening thế nào. Bạn nên sử dụng bộ đề IELTS Dự Đoán Mỳ Ăn Liền có kèm đáp án chi tiết đầy đủ cũng như các giới hạn đề thi. Đề cập nhật thường xuyên giúp bạn ôn thi tốt hơn.

Cảm ơn bạn đã dành thời gian xem thông tin.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *