Family History Research [Sample Essay]

IELTS Writing Task 2 (IDP) 17/08/2019

Some people argue that we should do research into their family history. Others, agree with the view that we should focus on the present and future generations. Discuss both views and give your own opinion.

ULTIMATE GUIDE ON IELTS WRITING TASK 2

Some people argue that we should do research into their family history. Others, agree with the view that we should focus on the present and future generations. Discuss both views and give your own opinion.

Đánh giá

  • Dạng bài: Discussion (đây là dạng bài tương đối phổ biến, không quá khó và có nhiều cách viết đa dạng)
  • Chủ đề lớn: family history (đây là chủ đề không thường gặp trong bài IELTS Writing Task 2)
  • Từ vựng: các từ vựng cần có để viết tốt bài này sẽ nằm trong các chủ đề về: family, history.

Đánh giá chung, đề này là một đề rất khó, khó là bởi không có quá nhiều idea khi đang trong tình huống sức ép của phòng thi. Tuy nhiên đề cho 2 ý kiến khá rõ ràng, với bài này thì ít có khả năng viết lạc đề.

Phân tích bài

Đối với đề này, chúng ta chỉ cần đơn giản là làm 2 việc sau

  • Đưa ra các idea về nguyên nhân cho việc we should do research into their family history – Khá đơn giản là chỉ cần nói tới benefits của việc này là được.
  • Đưa ra các idea để trả lời cho ý kiến we should focus on the present and future generations. Nhìn chung có thể đưa ra lợi ích của việc focus on the present and future, hoặc có thể nói lý do để không thực hiện việc research on family history là được.

Để có được các idea cần thiết, có thể cần phải tham khảo bài hướng dẫn về Brainstorming idea.

Dàn ý

Để nắm được cấu trúc của dạng bài này và hướng phát triển cho phù hợp, có thể tham khảo bài hướng dẫn chi tiết về dạng bài Solution 

Mở bài

Mở bài cần đưa ra vấn đề của bài và đề cập tới việc sẽ trình bày về nguyên nhân và giải pháp. Có thể tham khảo cách viết mở bài trong hướng dẫn chi tiết về mở bài cho Task 2

Thân bài

Với dạng bài Discussion, phần thân bài thường sẽ gồm 2 đoạn và trong mỗi đoạn cần đưa nhiều main idea. Để nắm được cách sắp xếp ý và hướng phát triển cho dạng thân bài, xem hướng dẫn chi tiết về Thân bài trong IELTS Writing Task 2. 

Thân bài 1 – Body 01

Đưa ra các idea về nguyên nhân cho việc we should do research into their family history – Khá đơn giản là chỉ cần nói tới benefits của việc này là được.

Thân bài 2 – Body 02

Đưa ra các idea để trả lời cho ý kiến we should focus on the present and future generations. Nhìn chung có thể đưa ra lợi ích của việc focus on the present and future, hoặc có thể nói lý do để không thực hiện việc research on family history là được.

Kết bài

Tóm tắt ý kiến của bài. Người viết nên tóm tắt lại một phần nào đó thông tin trong thân bài chứ không chỉ tóm tắt lại mở bài để tránh việc bị lỗi repetitive. Có thể tham khảo cách viết kết bài.

Bài viết 01 – Sample Essay 01

Some people argue that we should do research into their family history. Others, agree with the view that we should focus on the present and future generations. Discuss both views and give your own opinion.
Many people think that it we should learn about our forefathers while others think that it is better to focus on the present and coming generations. In this essay, I will discuss these two views before reaching my own conclusions.

On the one hand, researching one’s family background brings many benefits. Firstly, there are many inherited diseases, and research on family history might identify and prevent or treat the diseases. Second, many people feel proud when they find that their family is respectable and credible with a notable family background. It encourages them to keep family’s traditions and contribute to the society to continuously gain credibility and respectability. Finally, the research can be conducted simply as a fascinating hobby and can be a good talking point with family and friends, thereby fostering family relationships.

On the other hand, there are some reasons why we should concentrate on the present and future rather than on the past. The first reason is that researching family history might reveal some embarrassing facts such as ancestors’ crime records that make future generations uncomfortable. The second reason is that many people think that the past cannot be changed, so instead of wasting time on digging family history, the present and future should be prioritised. They believed that it is more important that the present and future generations are and will be admired.

In conclusion, I think that if ones find their interest and the benefits of family research, they should be able to do it; otherwise, they should focus on the present and the future.

Vietnamese Translated Version

Nhiều người nghĩ rằng chúng ta nên tìm hiểu về những người đi trước trong khi những người khác nghĩ rằng tốt hơn là tập trung vào các thế hệ hiện tại và sắp tới. Trong bài luận này, tôi sẽ thảo luận về hai quan điểm này trước khi đưa ra kết luận của riêng tôi.

Một mặt, nghiên cứu một nền tảng gia đình của cộng đồng mang lại nhiều lợi ích. Thứ nhất, có nhiều bệnh di truyền và nghiên cứu về lịch sử gia đình có thể xác định và phòng ngừa hoặc điều trị bệnh. Thứ hai, nhiều người cảm thấy tự hào khi họ thấy rằng gia đình của họ là đáng kính và đáng tin cậy với một gia đình có danh tiếng. Nó khuyến khích họ giữ truyền thống gia đình và đóng góp cho xã hội để tiếp tục có được sự tín nhiệm và tôn trọng. Cuối cùng, nghiên cứu có thể được tiến hành đơn giản như một sở thích và có thể là một cách trò chuyện tốt với gia đình và bạn bè, từ đó thúc đẩy các mối quan hệ gia đình.

Mặt khác, có một số lý do tại sao chúng ta nên tập trung vào hiện tại và tương lai hơn là vào quá khứ. Lý do đầu tiên là việc nghiên cứu lịch sử gia đình có thể tiết lộ một số sự thật đáng xấu hổ như hồ sơ tội ác của tổ tiên khiến các thế hệ tương lai không thoải mái. Lý do thứ hai là nhiều người nghĩ rằng quá khứ không thể thay đổi, vì vậy thay vì lãng phí thời gian vào việc đào bới lịch sử gia đình, hiện tại và tương lai nên được ưu tiên. Họ tin rằng điều quan trọng hơn là các thế hệ hiện tại và tương lai đang và sẽ được ngưỡng mộ.

Để kết luận, tôi nghĩ rằng nếu ai tìm thấy sự quan tâm của họ và lợi ích của nghiên cứu gia đình, họ sẽ có thể làm điều đó; nếu không, họ nên tập trung vào hiện tại và tương lai.

Bài viết 02 – Sample Essay 02

Some people argue that we should do research into their family history. Others, agree with the view that we should focus on the present and future generations. Discuss both views and give your own opinion.
Many people think that it we should learn about our forefathers while others think that it is better to focus on the present and coming generations. In this essay, I will discuss these two views before reaching my own conclusions.

The main reason for and against researching one’s family background is whether the family history is glorious. If some people find that their family is respectable and credible with a notable family background, they will be encouraged to keep their family’s traditions and contribute to the society to gain more respectability. Others might not have that glory, and researching family history might reveal some embarrassing facts such as ancestors’ crime records that make future generations uncomfortable. For them, it is a waste of time to dig into the past as it cannot be changed, and the present and future should be prioritised.

However, people who are against family research might ignore the medical and scientific fact that there are many inherited diseases, and research on family history might identify and prevent or treat the diseases. Also, they might think that conducting family research is expensive and time-consuming, but the fact is that researching family tree can just be a hobby to elders in Vietnamese families, for example. It can be done simply by collecting old family photos or talking with older relatives about family stories, thereby fostering family relationships.

In conclusion, it is not necessary for everyone to unlocking the mysteries of their own family history. However, as family research can be seen as a freetime interest and bring many benefits, I think that it should be done in every family.

Vietnamese Translated Version

Nhiều người nghĩ rằng chúng ta nên tìm hiểu về những người đi trước trong khi những người khác nghĩ rằng tốt hơn là tập trung vào các thế hệ hiện tại và sắp tới. Trong bài luận này, tôi sẽ thảo luận về hai quan điểm này trước khi đưa ra kết luận của riêng tôi.

Lý do chính cho và chống lại việc nghiên cứu một nền tảng gia đình là liệu lịch sử gia đình có vinh quang hay không. Nếu một số người thấy rằng gia đình của họ đáng kính và đáng tin cậy với một gia đình có danh tiếng, họ sẽ được khuyến khích giữ truyền thống gia đình của họ và đóng góp cho xã hội để có được sự tôn trọng hơn. Những người khác có thể không có vinh quang đó, và nghiên cứu lịch sử gia đình có thể tiết lộ một số sự thật đáng xấu hổ như hồ sơ tội ác của tổ tiên khiến các thế hệ tương lai không thoải mái. Đối với họ, thật lãng phí thời gian để đào sâu vào quá khứ vì nó không thể thay đổi được, và hiện tại và tương lai nên được ưu tiên.

Tuy nhiên, những người chống lại nghiên cứu gia đình có thể bỏ qua thực tế y học và khoa học rằng có nhiều bệnh di truyền, và nghiên cứu về lịch sử gia đình có thể xác định và ngăn ngừa hoặc điều trị bệnh. Tương tự, họ có thể nghĩ rằng tiến hành nghiên cứu gia đình là tốn kém và tốn thời gian, nhưng thực tế là nghiên cứu cây gia phả có thể chỉ là một sở thích của ví dụ như người lớn tuổi trong các gia đình Việt Nam. Nó có thể được thực hiện đơn giản bằng cách thu thập ảnh cũ của gia đình hoặc nói chuyện với người thân lớn tuổi về những câu chuyện gia đình, từ đó thúc đẩy mối quan hệ gia đình.

Tóm lại, không cần thiết cho tất cả mọi người để vén màn bí ẩn trong lịch sử gia đình của họ. Tuy nhiên, vì nghiên cứu gia đình có thể được coi là một mối quan tâm giải trí và mang lại nhiều lợi ích, tôi nghĩ rằng nó nên được thực hiện trong mỗi gia đình.

Tham khảo về IELTS Writing Task 2

Hãy Đánh Giá Nếu Bài Viết Hữu Ích post