• be in jail = serve a prison sentence = custodial sentence
 • commutnity service = community order: phục vụ, lao động công ích
 • death penalty = capital punishment = execution/execute = tử hình

 • commit offence = phạm luật. phạm tội
 • put someone in jail = imprison = tống vào tù –> imprisonment = thời gian ngồi tù
 • criminal activity/behaviour/wrongdoing/act = hành vi phạm pháp
 • the criminal justice system: hệ thống luật pháp hình sự
 • criminial law: luật hình sự, civil law: luật dân sự
 • rehabilitaion = vocational training = job training: giáo dục hướng nghiệp
 • re-offendeer: tái phạm sau khi ra tù hoặc bị xử phạt
 • first offender: kẻ phạm pháp lần đầu
 • young offender: tội phạm vị thành niên
Hãy Đánh Giá Nếu Bài Viết Hữu Ích post