Một số Collocation 7+ cho chủ đề Language (Writing)

Đây là một chủ đề tương đối khó đặc biệt là trong writing. Các em có thể tham khảo các từ vựng sau:

1. the international/global/universal/official/leading/most widely used in the world: ngôn ngữ quốc tế, chính thức và thông dụng trên thế giới

2. English-speaking countries/native speakers: quốc gia nói tiếng Anh/người bản ngữ

3. master the English language: nắm vững tiếng Anh

4. acquire better English proficiency: đạt được trình độ tiếng Anh tốt hơn

5. enhance expressive capacities/convey your meaning: nâng cao khả năng diễn đạt

6. bridge/link/connect/network people together: kết nối mọi người

5/5 - (1 vote)