Sự cần thiết của câu nối

Kết hợp câu nhằm tránh sự đơn điệu khi trong một đoạn văn tất cả các câu đều ngắn và có độ dài bằng nhau. Các nhà văn, nhạc sĩ thường sử dụng kĩ thuật này nhằm đem đến sự hứng thú cho độc giả, khán giả qua tác phẩm của họ. Phần này sẽ tìm hiểu một số kỹ thuật kết hợp câu.

Câu ghép

Một câu ghép bao gồm từ hai mệnh đề độc lập trở lên. Tức là, trong một câu ghép sẽ tồn tại hai ý, cả hai ý này có thể tách riêng ra và cấu thành một câu hoàn chỉnh. Những mệnh đề trong một câu ghép được phân cách bởi dấu ; (tương đối hiếm) hoặc được nối với nhau bằng một liên từ nối ( thường được sử dụng và đứng sau dấu phẩy). Hai liên từ phổ biến nhất là andbut (các liên từ khác như or, for, yetso). Dưới đây là cách cơ bản nhất chúng ta có thể sử dụng cho các ý cần kết hợp:

 • Meriwether Lewis is justly famous for his expedition into the territory of the Louisiana Purchase and beyondbut few people know of his contributions to natural science.
 • Lewis had been well trained by scientists in Philadelphia prior to his expedition and he was a curious man by nature.

Lưu ý: and dùng để nối 2 ý trong câu, but cũng vậy nhưng nó đề cập đến việc tạo ra mối quan hệ giữa các ý với nhau. Từ and là một trong những từ được sử dụng phổ biến và thường xuyên: nó dùng chỉ đơn thuần để nối một sự vật này với một sự vật khác và mối quan hệ lo-gic giữa các ý không phải luôn quan trọng và rõ ràng. Từ but (và các từ nối khác) ở mức độ dùng để biện luận tương đối cao hơn.

Ghép các yếu tố trong câu:

Trong một câu, các ý được nối với nhau bằng cách ghép các yếu tố sau: chủ ngữ, động từ, tân ngữ hoặc tất cả các từ bổ nghĩa cho chủ ngữ, từ bổ nghĩa, v..v…. Lưu ý rằng khi 2 yếu tố trong câu được ghép với nhau bằng một liên từ nối (như sự đối lập của hai mệnh đề độc lập trong một câu ghép), liên từ thường phải phù hợp và không có dấu phẩy.

Chủ ngữ: Khi 2 chủ ngữ trở lên đóng chức năng ngang bằng nhau, chúng có thể được nối với nhau thành một chủ ngữ ghép.

 • Working together, President Jefferson and Meriwether Lewis convinced Congress to raise money for the expedition.

 

Tân ngữ: khi một hay nhiều chủ ngữ trên đóng vai trò hay hay nhiều chủ thể ngang bằng, các tân ngữ có thể được nối lại với nhau.

 • President Jefferson believed that the headwaters of the Missouri reached all the way to the Canadian border.
 • He also believed that meant he could claim all that land for the United States.
 • President Jefferson believed that the headwaters of the Missouri might reach all the way to the Canadian border and that he could claim all that land for the United States.

Lưu ý rằng các tân ngữ này phải ngang hàng nhau trong cấu trúc câu: Jefferson believed that this was true and that was true. Nếu các tân ngữ này không ngang hàng (Jefferson was convinced of two things: that the Missouri reached all the way to the Canadian border and wanted to begin the expedition during his term in office.) thì câu trên không chính xác.

Động từ và những từ đóng vai trò là động từ: khi một hay nhiều chủ ngữ thực hiện 2 hành động cùng thời điểm, các ý có thể được nối với nhau bằng động từ ghép hoặc dạng động từ

 • He studied the biological and natural sciences.
 • He learned how to categorize and draw animals accurately.
 • He studiedthe biological and natural sciences and learned how to categorize and draw animals accurately.

Lưu ý rằng không được đặt dấu phẩy trước cụm từ nối 2 yếu tố ghép “and learned” ở câu trên.

 • In Philadelphia, Lewis learned to chart the movement of the stars.
 • He also learned to analyze their movements with mathematical precision.
 • In Philadelphia, Lewis learned to chart and analyzethe movement of the stars with mathematical precision.
 • Hoặc — In Philadelphia, Lewis learned to chart the stars and analyze their movements with mathematical precision.

 

(lưu ý : ở câu thứ hai, chúng ta không cần phải thêm “to” vào động từ nguyên thể thứ 2 để biểu đạt hình thái ngang bằng )

Bổ ngữ: bất cứ trường hợp nào thích hợp, các bổ ngữ như là các cụm giới từ sẽ được nối với nhau.

 • Lewis and Clark recruited some of their adventurers from river-town bars.
 • They also used recruits from various military outposts.
 • Lewis and Clark recruited their adventurers from river-town bars and various military outposts.

Lưu ý: không cần lặp lại giới từ “from” để biểu đạt ý ngang bằng.

Một mệnh đề phụ thuộc vào một mệnh dề khác

Chức năng của các mệnh đề kết hợp chỉ đơn thuần là nối các ý với nhau, sự phụ thuộc của một mệnh đề này vào mệnh đề khác khiến cho mối liên hệ giữa các ý phức tập hơn, biểu đạt rằng một ý phụ thuộc vào ý khác trong một số trường hợp: sự phát triển theo thời gian, quan hệ nhân – quả, quan hệ điều kiện, v..v…

 • William Clark was not officially granted the rank of captain prior to the expedition’s departure.
 • Captain Lewis more or less ignored this technicality and treated Clark as his equal in authority and rank.
 • AlthoughWilliam Clark was not officially granted the rank of captain prior to the expedition’s departure, Captain Lewis more or less ignored this technicality and treated Clark as his equal in authority and rank.
 • The explorers approached the headwaters of the Missouri.
 • They discovered, to their horror, that the Rocky Mountain range stood between them and their goal, a passage to the Pacific.
 • Asthe explorers approached the headwaters of the Missouri, they discovered, to their horror, that the Rocky Mountain range stood between them and their goal, a passage to the Pacific.

Khi chúng ta dựa vào sự phụ thuộc của các mệnh đề để kết nối các ý với nhau, các quy tắc của dấu chấm câu rất quan trọng.

— Còn tiếp phần 2 —

Biên dịch : Lê Thị Ngọc Hà 

Đăng bài    :  —2R—

(Bài dịch được thực hiện dưới sự kiểm soát của Thầy giáo Duc Thang Bui, 2R chỉ giúp Thầy đăng bài và quản lý FanPage)

 

Hãy Đánh Giá Nếu Bài Viết Hữu Ích post