Modal verb (động từ khiếm khuyết) và cách sử dụng

 Modal verb là gì?

Modal (còn được gọi là trợ động từ hình thái – modal verbs, modal auxiliary verbs, modal auxiliaries) là những động từ đặc biệt bởi sự bất quy tắc của chúng trong tiếng anh. Không giống với các động từ thường như “work, play, visit…” chúng thường được dùng để bổ nghĩa thêm về khả năng, mức độ, chức năng, hình thái…. cho động từ chính theo sau nó.

Dưới đây là một vài đặc điểm của các modal verbs:

 • Modal verbs không biến đổi hình thái từ, không cần phải thêm “s” hoặc “ing”
 • Động từ chính đi sau modal verbs cũng không chia (luôn ở dạng nguyên thể không to)
 • Modal verbs được dùng để người nói thể hiện tính chắc chắn, cho phép, khả năng, nghĩa vụ, mức độ, sự sẵn sàng….
 1. Danh sách các modal verbs

Can, could, may, might, will, would, shall, should, must

Những động từ hoặc diễn đạt bằng: dare, ought to, had better, và need not cũng có hình thái giống như các modal verbs nhưng ở phạm vi rộng và có thể được thêm vào danh sách trên.

 1. Cách sử dụng các động từ khiếm khuyết

Modal verbs được sử dụng để biểu đạt chức năng như:

 1. Sự cho phép
 2. Khả năng
 3. Nghĩa vụ
 4. Sự ngăn cấm
 5. Không cần thiết
 6. Lời khuyên
 7. Khả năng
 8. Xác suất
 9. Các ví dụ về modal verbs

Dưới đây là một loạt các ví dụ về các trợ động từ khiếm khuyết:

Modal Verb Expressing Example
must Nghĩa vụ buộc phải tuân thủ You must stop when the traffic lights turn red.
Kết quả logic / chắc chắn He must be very tired. He’s been working all day long.
must not Ngăn cấm You must not smoke in the hospital.
can Có khả năng I can swim.
Sự cho phép Can I use your phone please?
Khả năng Smoking can cause cancer.
could Có khả năng trong quá khứ When I was younger I could run fast.
Cho phép 1 cách lịch sự Excuse me, could I just say something?
Khả năng It could rain tomorrow!
may Sự cho phép May I use your phone please?
Có khả năng năng xảy ra It may rain tomorrow!
might Cho phép một cách lịch sự Might I suggest an idea?
Có khả năng xảy ra I might go on holiday to Australia next year.
need not Không cần thiết/không liên quan đến nghĩa vụ I need not buy tomatoes. There are plenty of tomatoes in the fridge.
should/ought to Một phần nghĩa vụ I should / ought to see a doctor. I have a terrible headache.
Lời khuyên You should / ought to revise your lessons
Kết quả logic He should / ought to be very tired. He’s been working all day long.
had better Lời khuyên You ‘d better revise your lessons

Ghi nhớ

Modal verbs luôn được theo sau bởi một động từ nguyên thể không “to”

Examples:

 • You must stop when the traffic lights turn red.
 • You should see to the doctor.
 • There are a lot of tomatoes in the fridge. You need not buy any.

Biên dịch : Trần Thu Trang  

Đăng bài    :  —2R—

(Bài dịch được thực hiện dưới sự kiểm soát của Thầy giáo Duc Thang Bui, 2R chỉ giúp Thầy đăng bài và quản lý FanPage)

 

 

Hãy Đánh Giá Nếu Bài Viết Hữu Ích post