Either/ or và neither/ nor

a. Cách dùng 

1.Either/ or – được sử dụng trong một câu trong ý nghĩa khẳng định khi đề cập đến một sự lựa chọn giữa hai khả năng.

Ví dụ: We can either eat now or after the show – it’s up to you.

  1. Neither/ nor – được sử dụng trong một câu theo nghĩa tiêu cực khi bạn muốn nói rằng hai hoặc nhiều điều không đúng sự thật

Ví dụ: Neither my mother nor my father went to university.

 

b. Số ít hay số nhiều

Khi sử dụng either/ orneither/ nor cần lưu ý các nguyên tắc sau đây:

  1. Nếu cả hai yếu tố là số ít, thì động từ theo sau cũng ở số ít.
  • Either the father or the mother has to attend the meeting. (father và mother đều là số ít; vì thế động từ has cũng chia ở số ít)
  • Neither Leila nor Nancy is going to write the report. (Leila và Nancy đều là số ít; vì vậy tobe is cũng chia ở số ít)

 

  1. Tuy nhiên, nếu một trong các yếu tố là số nhiều, thì theo sau sẽ là một động từ số nhiều.
  • Either  Sue or  the girls are going to prepare dinner tonight. (the girls là số nhiều; nên tobe are cũng là số nhiều).
  • Neither  the teacher nor  the students were in the classroom this morning. (the students  là số nhiều; nên tobe were  cũng là số nhiều).

Biên dịch : Bùi Thúy Hằng 

Đăng bài    :  —2R—

(Bài dịch được thực hiện dưới sự kiểm soát của Thầy giáo Duc Thang Bui, 2R chỉ giúp Thầy đăng bài và quản lý FanPage)

 

Shares