CỤM DANH TỪ LÀ GÌ?

Một cụm danh từ là một cụm từ bao gồm:

1, Một danh từ

2, Từ bổ nghĩa.

Ví dụ:

  • Love is a beautiful feeling. (Love là một cụm danh từ không có từ bổ nghĩa. Tuy nhiên, a beautiful feeling lại là một cụm danh từ gồm có một danh từ feeling, một từ hạn định a và một tính từ beautiful.

  • My house is over there. (My house là một cụm danh từ bao gồm danh từ house và một từ bổ nghĩa – tính từ sở hữu my.)

 

NHỮNG LOẠI DANH TỪ BỔ NGHĨA CÓ THỂ ĐƯỢC DÙNG

Một cụm danh từ có thể gồm danh từ bổ nghĩa. Nếu từ bổ nghĩa được đặt trước danh từ thì được gọi là pre-modifiers. Những từ bổ nghĩa được đặt sau danh từ thì được gọi là post-modifiers. Những danh từ bổ nghĩa bao gồm những loại sau:

1, Từ hạn định:

  • Mạo từ (the,a)
  • Từ chỉ định (this, that)
  • Từ chỉ số (two, five, etc.)
  • Từ sở hữu (my, their, etc.)
  • Từ chỉ số lượng (some, many,)

Trong tiếng anh, mạo từ thường đặt trước danh từ.

2, Tính từ (the delicious food)

3, Bổ ngữ, dưới dạng một cụm giới từ (ví dụ: the student of physics) hoặc mệnh đề danh từ (the idea that the world is a small village)

CHỨC NĂNG CỦA CỤM DANH TỪ

Cụm danh từ có thể có chức năng làm chủ ngữ hay tân ngữ:

1, That sophisticated woman is beautiful. (That sophisticated woman là một cụm danh từ có chức năng làm chủ ngữ.)

2, I like the book that you bought. (the book that you bought là một cụm danh từ có chức năng làm tân ngữ.)

Biên dịch : Bùi Phương Anh

Đăng bài    :  —2R—

(Bài dịch được thực hiện dưới sự kiểm soát của Thầy giáo Duc Thang Bui, 2R chỉ giúp Thầy đăng bài và quản lý FanPage)

 

5/5 - (1 vote)