Top Tips for Writing Good Paragraphs and Paragraph Sequences

Gửi tới các bạn một số tips để có thể viết một đoạn văn thật tốt.

Đây là một số tips mà mình cũng đang dạy học sinh mình luôn đó nhé 😉

Here is some top tips for a good ordering way to developing a paragraph.

Top Tips for Writing Good Paragraphs and Paragraph Sequences

 

Nguồn: Internet