Hướng dẫn viết IELTS Writing Part II dạng solution – Lack of fresh water

hướng dẫn viết IELTS Writing Part II lack of fresh water

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn chi tiết nhất cho bạn cách viết dạng bài essay với dạng bài solution trong bài thi IELTS Writing Part II. Đây không phải là một dạng bài khó trong số các đề thi IELTS Writing Part II, tuy nhiên cái khó thường lại nằm ở vấn […]

Một số cấu trúc và từ nối trong bài thi Task 1 – Process

The first step Firstly/First/To start with/ Initially/At 1st stage/ First of all + Clause The first step/stage is/involves + noun phrase/V-ing The process commences with (sth + V-ing)/(noun phrase) The first step is when + clause The next step Next/Then/Afterwards/Subsequently/After that/At the next stage + Clause Following (that)/(noun phrase) is V-ing/(noun phrase) …, followed by… […]